Buurtactie Heerlen
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

NIEUWS

 
 

Personele voorstelling leden regiegroep Buurtactie Heerlen 

Zoals bekend stelt gemeente Heerlen, vanaf begin 2015, geld beschikbaar voor initiatieven die de sociale cohesie, de sfeer en de buurtparticipatie in de wijken bevorderen. Dit onder het motto vóór en dóór de buurt. De aanvragen worden beoordeeld door een regiegroep bestaande uit een vijftal vertegenwoordigers van buurtorganisaties uit alle stadsdelen van Heerlen. Deze vijf vertegenwoordigers stellen zich dan ook persoonlijk graag aan u voor, met als korte toevoeging ook regiegroep voorzitster Adriane Keulen en Management ondersteuning van Maja Gulicher. Zie ook foto’s. 

Regiegroep lid: Wynand Cuijpers 

“Ik ben Wynand Cuijpers, 64 jaar, getrouwd, twee kinderen en een kleinkind. Ik ben actief in het Buurtgericht Werken, Stadsdeel Hoensbroek en wel bij Buurtstichting De Dem Hoensbroek Centrum.  

Toen ik enkele jaren geleden door omstandigheden stopte met werken, heb ik nagedacht over hoe ik nu iets voor mijn omgeving kon betekenen en kon bijdragen aan het wel en wee van en in de buurt. Ik werd door de stadsdeelcoördinator getipt op Buurtgericht Werken.

Nadat ik 1,5 jaar de kat uit de boom had gekeken, heb ik me “voorzichtig” aangemeld bij de Buurtstichting SDHC. Op dit moment vervul ik diverse secretariaat taken, de sociale media evenals de website, en daarnaast neem ik deel aan diverse overlegstructuren. 

Als deelnemer van de regiegroep Buurtactiegelden kom je in contact met meerdere medewerkers van de stadsdelen en je hoort hun ideeën en visie over diverse zaken, welke goed aanvullen om de Buurtactiegelden juist en correct toe te kennen en uiteraard draagt dit ook bij om de taak binnen onze Buurtstichting te optimaliseren. In de toekomst wil ik dan ook eraan werken om deze ervaringen optimaler te gebruiken binnen onze eigen stichting”. 

Regiegroep lid: Ger Bischops 

 “Naast mijn dagelijks werk ben ik bestuurslid bij de Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum. Deze stichting zet zich in voor de belangen van bewoners van het centrum, zaken als veiligheid, levendigheid en leefbaarheid staan hoog op de agenda. Vanuit de stichting neem ik dan ook deel aan diverse werkgroepen binnen de gemeente waar deze punten worden behandeld. Daarnaast organiseert de stichting diverse evenementen om de sociale cohesie te versterken en de bewoners bij elkaar te brengen. 

Echter de gemeente en buurtorganisaties kunnen al deze zaken niet alleen regelen en hebben hierbij ook de hulp van bewoners zelf nodig. Zodoende is door de gemeente Heerlen het plan Buurtactie in het leven geroepen. Bewoners kunnen op eigen initiatief ideeën ontwikkelen om samen hun woonomgeving aangenamer schoner en veiliger te maken om de sfeer in de buurten te vergroten. 

Voor het realiseren van deze initiatieven stelt de gemeente geld beschikbaar in de vorm van een subsidie welke door de mensen aangevraagd kunnen worden. Dit Buurtactie idee heeft mij getriggerd om samen met andere collega’s uit diverse buurtorganisaties deel te nemen aan de regiegroep die de aanvragen controleert en beoordeelt. Hierbij maken we gebruik van vooraf opgestelde spelregels waaraan aanvragen dienen te voldoen. Het is vaak een uitdaging, maar wel een leuke uitdaging, om de aanvragen zo goed mogelijk te beoordelen, zodat de door de bewoners aangevraagde initiatieven toch kunnen plaatsvinden. 

De ervaring leert indien bewoners meer betrokken raken bij zaken welke in hun buurt spelen of zelf initiatieven kunnen ontplooien dat dit saamhorigheid versterkt en de sociale controle vergroot. Immers “Bewoners maken de Buurt”. 

Regiegroep lid: Frans Pommé 

“De gemeente Heerlen heeft voor initiatieven om de sociale verbondenheid de sociale cohesie, de sfeer en de buurtparticipatie in de buurten te stimuleren geld beschikbaar gesteld. Om de aanvragen voor deze subsidies te beoordelen is een werkgroep (de regiegroep) met bewoners uit de buurten ingesteld. Ik ben een van deze bewoners. 

Hoe ben ik in deze werkgroep terecht gekomen? Na een aantal jaren in het buitenland te hebben gewoond kwam ik weer terug in Nederland. Ik was ondertussen na 45 jaar werken gestopt en zocht een nieuwe uitdaging in vrijwilligers werk. In het verleden heb ik naast mijn normale baan al allerlei vrijwilligers werk gedaan in mijn toenmalige woonplaats Voerendaal maar ook daar buiten. Zo ben ik o.a. voorzitter geweest van scouting en van de basketbal club, evenals medeoprichter geweest van een buurtvereniging. 

Daarnaast ben ik lid van de oudervereniging van St. Meerten College geweest en later voorzitter van de medezeggenschapraad en voorzitter van het overkoepelend ouderoverleg van de Bernardinusstichting. Na mijn terugkeer in Nederland werd ik lid van de werkgroep duurzaam van de wijk Douve Weien/Caumerveld. Later ben ik lid geworden van de wijkraad van deze wijk. Vanuit deze functie werd ik afgevaardigde voor de regiegroep. 

Zoals gezegd zitten in de regiegroep vertegenwoordigers uit de verschillende wijken. In maandelijkse vergaderingen bespreken wij de ingediende aanvragen en beoordelen wij deze. Mijn inzet hierbij is proberen zoveel mogelijk aan de gevraagde subsidie tegemoet te komen, maar ook ervoor zorgen dat de verdeling eerlijk blijft. Dus dat wat voor de ene aanvraag geld ook bij de volgende van iemand anders wordt gehanteerd. Het is enorm belangrijk dat buurtbewoners elkaar kennen en elkaar helpen in noodgevallen. Om elkaar te leren kennen is het organiseren van gezamenlijke activiteiten een goede hulp”. 

Regiegroep lid: Jos Vroemen 

“Mijn naam is Jos Vroemen. Vanaf de start, vorig jaar, ben ik lid van de regiegroep van “het Buurtactieplan”, kortweg het BAP. Hierbij fungeer ik als vertegenwoordiger van de wijken MSP, GSM en Molenberg. Ik doe dit met veel plezier en interesse. Je ziet hoeveel mensen, vrijwilligers, moeite doen om samen activiteiten te organiseren om zo de sociale cohesie te bevorderen. Hoe meer we samen doen, des te meer waarderen we elkaar en komen tot een fijne samenleving.

Ik zelf heb dit het sterkst ervaren, toen de ‘geplande’ gedoogzone voor prostitutie bestreden werd door de wijken Palemig en Heksenberg. Zo’n saamhorigheid is zelden vertoond en dat geeft een geweldig gevoel. Mijn vrijwilligerswerk startte meer dan 30 jaar geleden in mijn eigen omgeving (wijkraad Palemig) en daar ben ik nog steeds actief. Voor de MSP ben ik al 10 jaar actief en door deze regiegroep leer je nog meer ‘collegae’ kennen uit alle wijken van Heerlen. Samen stimuleren wij, dat er steeds meer georganiseerd wordt en ook, dat we steeds meer samenwerken. Van elkaar leer je en met elkaar bereik je meer. Ik hoop, dat we dit nog lang blijven doen”. 

Regiegroep lid: Callie Steijaert 

“Graag voldoe ik ook aan het geopperde idee om, als lid van de regiegroep Buurtactie Heerlen 2016, mij persoonlijk voor te stellen. Al vele tientallen jaren ben ik druk doende met journalistieke besognes voor diverse regionale weekbladen zoals o.m. hfd.redacteur Heerlerheide Boulevard, evenals verzorging notulen voor Werkgroep Promotie Heerlerheide. Daarbovenop heb ik (en nog) voor veel verenigingen, feestorganisaties, recepties etc. de public relations gedaan evenals rond 20 voetbalseizoenen omroeper bij voetbalvereniging RKVV Heksenberg.

Sinds de jaren negentig ben ik secretaris van toenmalige verenigingsvorm Wijkraad Heksenberg, welke in 2005 werd omgeschreven naar Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Helaas overleed op kerstavond voorzitter Will Hollanders. Om diverse redenen heb ik, na inachtneming van een bepaalde rouwperiode in combinatie met het secretariaat, het voorzitterschap op mij genomen. Tot op de dag van heden werkt deze combinatie nog steeds goed. Dit in het belang van een Leefbaar en Veilig Heksenberg/Pronsebroek, een gegeven welke bij mij hoog in het vaandel staat evenals de sociale cohesie voor de wijk. 

Evenals regiegroep collega Jos Vroemen ben ik al vanaf begin 2015 betrokken bij de regiegroep Buurtactie Heerlen. Dit namens de buurtstichtingen, verenigd in Kernteam Stadsdeel Heerlerheide, die mij hiervoor voorgedragen hebben. Doe deze maandelijkse vrijwilligers-“klus” met veel plezier en waardeer de onderlinge contacten met de collega’s van de regiegroep zeer. Sluit me dan ook graag aan bij hun visie aangaande de Buurtactie Heerlen, een visiegegeven zoals ik er ook over denk”. 

Regiegroep voorzitster Adriane Keulen en Management ondersteuning Maja Gulicher 

De maandelijkse bijeenkomsten van de regiegroep worden voorgezeten door Adriane Keulen. Zij is dit jaar de opvolgster geworden van Armand Vanhommerig. Adriane Keulen leidt op haar eigen wijze, en met het nodige inzicht, deze bijeenkomsten. Verder wordt de regiegroep bijgestaan door Maja Gulicher (Management ondersteuning Communicatie en Buurtgericht Werken). Laatstgenoemde draagt immers zorg dat de regiegroep tijdig alle aanvragen en benodigde stukken in huis heeft. Daardoor kan de regiegroep met z’n allen “goed beslagen ten ijs komen” tijdens de regiebijeenkomsten. Dit maakt het voor de regiegroep dan ook mogelijk om op objectieve wijze, en naar eer en geweten, genoemde aanvragen te beoordelen. Als advies zijnde gaat de regiebeoordeling vervolgens naar de verantwoordelijke wethouder Barry Braeken.

    

 

 
 


WebDesign 2016 GN System  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-feb-2017 22:26